นครปฐม วธ.นครปฐม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน

นครปฐม วธ.นครปฐม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน และห้องสมุดชุมชน ในมิติทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และประสบการณ์ตามอัธยาศัย เสริมสร้างความรู้ความคิดของคนทุกช่วงวัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ

จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการเก็บข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และห้องสมุดชุมชนโดยดำเนินการส่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) แหล่งเรียนรู้ลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง พ่อหวังเต๊ะ-แม่ศรีนวล อำเภอดอนตูม โดยนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) 2) แหล่งเรียนรู้หอศิลป์ศาลเจ้า-หอศิลป์วิจิตร อำเภอพุทธมณฑล โดย ดร.วิจิตร อภิชาติกรียงไกร ศิลปินอิสระ

ดำเนินการส่งข้อมูลรายละเอียดห้องสมุดชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) เรือนมหาสวัสดี โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี หอประวัติศาสตร์ คติชนวิทยาและวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง – ภาคตะวันออก อำเภอพุทธมณฑล และ 2) ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) โดย อ.วันชัย สวัสดิ์แดง ประธานชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล

สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน และห้องสมุดชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนและห้องสมุดชุมชนในมิติทางวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษา เรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และประสบการณ์ตามอัธยาศัย เสริมสร้างความรู้ ความคิด ของคนทุกช่วงวัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศชาติต่อไป

ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close