นครปฐม วธ.นครปฐม ลงพื้นที่พาคณะเหล่ากาชาดเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลาง หวังเต๊ะ – แม่ศรีนวลศิลปินแห่งชาติ

นครปฐม วธ.นครปฐม ลงพื้นที่พาคณะเหล่ากาชาดเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลาง หวังเต๊ะ – แม่ศรีนวลศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครปฐม ณ แหล่งเรียนรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลาง พ่อหวังเต๊ะ แม่ศรีนวล ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำคณะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ

โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทย นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อศึกษา เรียนรู้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “บ้านลำตัดคณะหวังเต๊ะ 3 ศิลปินแห่งชาติ พ่อหวังเต๊ะ แม่ประยูร แม่ศรีนวล” ซึ่งมีคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด-เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2562 และนางสาวนิรามัย นิมา บุตรีพ่อหวังเต๊ะ และคุณแม่ศรีนวล ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนลิ-ธรรม ลำตัด

ปัจจุบันนี้ คุณแม่ศรีนวล ขำอาจ เป็นผู้สืบทอดลำตัดคณะพ่อหวังเต๊ะ แม่ประยูร โดยยังเป็นกำลังหลัก ยึดการแสดงลำตัดเป็นอาชีพ ดูแล ควบคุมคณะลำตัด “หวังเต๊ะ” สร้างสรรค์บทร้องให้มีความทันสมัยเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบัน และที่สำคัญเป็นครูเพลงถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งได้มีการเปิดบ้าน 3 ศิลปินแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

​พิพิธภัณฑ์ “บ้านลำตัดคณะหวังเต๊ะ 3 ศิลปินแห่งชาติ พ่อหวังเต๊ะ แม่ประยูร แม่ศรีนวล” ได้จัดแสดงสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการแสดงลำตัด พร้อมด้วยประวัติอันทรงคุณค่าของ 3 ศิลปินแห่งชาติ โดยได้ลำดับเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นของการแสดงลำตัด จนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง อาทิ จัดแสดงทั้งเอกสารต้นฉบับลายมือของทั้ง 3 ศิลปินแห่งชาติ เครื่องดนตรีสำคัญของการแสดง เช่นกลองรำมะนา เครื่องแต่งหน้า ชุดที่ใส่ในการแสดงลำตัดของทั้ง 3 ศิลปินแห่งชาติ

จากนั้นได้นำศึกษาเรียนรู้สวนลิ – ธรรม ลำตัด ที่เกิดจากแรงบันดาลใจการดำรงอยู่อย่างพอเพียง และดำรงชีวิตกับธรรมชาติ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนอย่างพอเพียง ซึ่งครอบครัวของคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ มีความตระหนักถึงการ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคุณแม่ศรีนวล และบุตรสาว ได้ทำการเกษตรมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

“กินในสิ่งที่ปลูก และปลูกในสิ่งที่กิน” ยึดตามแนวทางพระราชดำริในการดำเนินชีวิต ยึดความประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต ไม่หยุดนิ่งในการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งไม่ดี ประพฤติตนตามหลักศาสนา หลักการดังกล่าวนี้คุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้ามาเรียนรู้ในค่ายก๊วน ลำตัดหัดกับแม่ศรีนวล อย่างเสมอมาด้วย

ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close