นครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ตามโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

นครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ตามโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ตามโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าว

​จากการที่กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี เพื่อสร้างศาสนบุคคล ในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงดูแลศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย เพื่อนำความสงบร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง

​ศาสนทายาท เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนา โดยทุกศาสนาจะต้องประกอบด้วย ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนสถาน และศาสนบุคคล หรือศาสนทายาท ปัจจุบันจำนวนพระภิกษุและสามเณรที่เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนากำลังขาดแคลนทั้งด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงมีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งหากพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสรับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่าง ถ่องแท้ จนสามารถเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยจะสามารถนำไปสั่งสอน พุทธบริษัทต่อไปได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรม การบำรุงพระภิกษุและสามเณรให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมั่นคง เป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเชื่อมั่น เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนทายาทผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิต

​จังหวัดนครปฐม มีพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค – เปรียญธรรม 8 ประโยค ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจากสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จำนวน 3 รูป ได้แก่
1. พระมหาสิทธานต์ อธิปญฺโญ เปรียญธรรม 6 ประโยค สังกัดวัดปรีดาราม
2. พระมหาทรงพล กตปุญฺโญ เปรียญธรรม 4 ประโยค สังกัดวัดวังน้ำขาว
3. สามเณรเอกพัน อินทอง เปรียญธรรม 3 ประโยค สังกัดวัดปรีดาราม

จังหวัดนครปฐม มีศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนในสังคม จำนวน 3 รูป ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งพระภิกษุและสามเณร จักได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อเผยแผ่และสร้างความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมสืบไป

Close