จัดอบรมพระนวกะก่อนสอบ นักธรรมชั้นตรี จำนวน 14 รูป

จังหวัดนครปฐม อำเภอดอนตูม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จัดอบรมพระนวกะก่อนสอบ นักธรรมชั้นตรี จำนวน 14 รูป

ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ วัดอรัญญิการาม (สามง่าม) โดยมีเจ้าอาวาส และภิกษุสงฆ์ในอำเภอดอนตูมเข้าร่วมดำเนินการบรรยายให้ความรู้ แนวทางต่าง ๆ เพื่อให้การสอบนักธรรมชั้นตรีบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสอบ

การสอบนักธรรมชั้นตรี (น.ธ.ตรี) เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทยแผนกธรรม โดยเป็นชั้นแรกของการศึกษาระดับพื้นฐานของพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทยโดยเป็นการศึกษาสำหรับฝ่ายพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะเมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิเทียบเท่าชั้นประถม


ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close