วธ.นครปฐม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม วธ.นครปฐม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์

ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐมนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน นางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมดำเนินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว
​สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้มอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พิจารณานักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,728 ทุน เป็นเงินจำนวน 3,820,000.- บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 4,500.- บาท
​​ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,800.- บาท เป็นเงิน 5,400. -บาท
​​มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 6,000.- บาท
​​มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,800.- บาท เป็นเงิน 8,400.- บาท
​​ปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 6,500.- บาท
รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 30,800.- บาท (สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

​2. การประกวดโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือประกวดโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด ในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรับโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ภาษาไทย”กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์และมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในรูปแบบของการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรับโล่รางวัลเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

​​
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการทบทวนและคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ซึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล และเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับประเทศ
​สำหรับทุนการศึกษา ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 มอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ใน 76 จังหวัด โดยขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 754 ทุน และในโอกาสนี้ได้นำนักเรียน นักศึกษา จำนวน 13 คน เข้ารับทุนฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายให้คัดเลือก เด็กนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี และมีความอุตสาหะ จำนวน 13 ทุน พร้อมกันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัล จำนวน 15 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564
​​1. เด็กชายอภิเดช อินทร์ไทร​ป.1​โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง)เป็นเงิน 1,500.- บาท​​2. เด็กหญิงอรุณ จงรักภักดี​​​ป.2​​โรงเรียนวัดดอนหวายเป็นเงิน 1,500.- บาท ​​3. เด็กหญิงญาณิกา อยู่ดี​​ ​ป.3​โรงเรียนวัดสระสี่มุม​เป็นเงิน 1,500.- บาท​​4. เด็กชายเสรี งู่​​​ป.4​โรงเรียนวัดสำโรง​เป็นเงิน 1,800.- บาท
​​5. เด็กชายภัทรพล เกิดนุสนธิ์​​ป.5​โรงเรียนวัดบางไผ่นารถเป็นเงิน 1,800.- บาท
​​6. เด็กหญิงกัลยกร สุขเจริญ​​​ป.6​โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นเงิน 1,800.- บาท
​​7. เด็กหญิงจามเงิน นารี​​​ม.1​โรงเรียนสถาพรวิทยา​
​​​​​​เป็นเงิน 2,000.- บาท
​​8. เด็กหญิงวาสนา โง่นใจรัก​​​ม.2​โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เป็นเงิน 2,000.- บาท​​9. นางสาวญาณภัทร ทองเงิน​​ม.3​โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา​เป็นเงิน 2,000.- บาท
​​10. นางสาวเปมิกา มามีสุข​​​ม.4​โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา​
​​​​​​เป็นเงิน 2,800.- บาท​​11. นางสาววัตถาภรณ์ อ่ำสำราญ​​ม.5​โรงเรียนวัดไร่วิทยา​เป็นเงิน 2,800.- บาท​​12. นางสาวกมลพันธ์ เอี่ยมลอยพันธ์​​ม.6​โรงเรียนภัทรญาณวิทยา​เป็นเงิน 2,800.- บาท
​​13. นางสาววิชุดา กี่คงเดิม​​​ปี 4​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเงิน 6,500.- บาท
2. การประกวดโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับประถมศึกษา จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดประชาราษฎร์-บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม3. การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ชื่อผลงาน “พี่มากขา…ฟังนะคะ” นางสาวสกุลไกล หงส์ทอง มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม4. การคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดนครปฐมได้รับการพิจารณาเป็นชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) อำเภอสามพราน 2) ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี และ 3) ชุมชนคุณธรรม วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล
​5. การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย ได้แก่การประกวดเรียงความ (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา)​รางวัลชนะเลิศ ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท
​​เด็กชายณัฐชนนท์ เชื้อแฉ่ง​โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)รางวัลรองชนะเลิศ ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาท
​​เด็กชายนิติศาสตร์ หงษ์ชื่นอารมณ์​โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์การประกวดบทกลอน (สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ ปวช.)รางวัลชนะเลิศ ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท
​​นางสาวสุภาพร อินแก้ว​​โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
​รางวัลรองชนะเลิศ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาทนายนนทกานต์ เซี๊ยะสมาน​
​​โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยรางวัลชมเชย​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
​​นายจักรพันธ์ วงษ์ไทร​​โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


การประกวดเรื่องสั้น (สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ ปวส. และประชาชนทั่วไป)
​รางวัลชนะเลิศ ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาท นางสาวสุญาณี สารอต​
​​ประชาชนทั่วไปรางวัลรองชนะเลิศ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาทนายอกนิษฐ์ ศรีภูธรประชาชนทั่วไปการประกวดภาพถ่าย (สำหรับนักเรียน/ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)รางวัลชนะเลิศ ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000.- บาทนายเพ็ช เนียมประพันธ์
​​ประชาชนทั่วไปรางวัลรองชนะเลิศ​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000.- บาทนายสุวัฒน์ชัย กัลยาดีประชาชนทั่วไปรางวัลชมเชย​ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000.- บาท
นายฐิติวัฒน์ ภูถุ​​ประชาชนทั่วไปในการมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เกิดความภาคภูมิใจที่จะประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อไป และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลทั่วไปในวงกว้าง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่ดีของผู้คนในสังคม

​กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคดำเนินงานจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมที่มีความตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ รักและศรัทธา หวงแหนในถิ่นกำเนิดของตน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในภาษาไทย และดนตรีไทย อีกทั้งได้มีการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอันเกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และรายได้จากบริการที่พักโฮมสเตย์ในแบบวิถีชีวิตแบบไทย ก่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามตลอดไป


ชนิดา พรหมผลิน

ผู้สื่อข่าว นิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close