ตำรวจภูธรนครพนม ประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันตำรวจไทย

ตำรวจภูธรนครพนม ประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันตำรวจไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ โถงชั้นล่าง อาคารแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม(ผบก.ภ.จว.นครพนม) เป็นประธานนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจกล้าผู้ล่วงลับ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธี มีพิธีทางสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันตำรวจ และได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยและสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 นาที
ทั้งนี้ วันตำรวจเป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ ที่ทุกนายต้องพึงระลึกเสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจที่สำคัญสูงสุดคือการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจเพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ส่วนประวัติความเป็นมาของวันตำรวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 โดยเป็นวันประกาศรวม”กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า”กรมตำรวจ” (ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ดังนั้น กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีวันตำรวจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

กระทั่งปี 2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทยให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (17 ตุลาคม พ.ศ. 2541) เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

เทพพนม รายงาน

Close