นครปฐม พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หน.นรป.(สบ.10)ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนตูม จ.นครปฐม

นครปฐม พลตำรวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ.10)ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วงานในสังกัดสำนักงานตำวจแห่งชาติ ณ.สภ.ดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พลตํารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล หัวหน้านายตํารวจราชสำนักประจํา(สบ๑๐) มาตรวจเยี่ยมบํารุง ขวัญหน่วยงานในสังกัด สํานักงานตํารวจแห่งชําติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนตูมโดยมีพล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส ผกก.สภ.ดอนตูมได้กล่าวรายงาน พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนตูม 88 นายให้การต้อนรับพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนตูมจำนวน 88ชุด

ที่สถานีตํารวจภูธรดอนตูม จ.นครปฐม เป็นหน่วยงานที่สําคัญของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่บําบัด ทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจประจํา สถานีตํารวจ ต้องสัมผัสกับประชาชนตลอดเวลาจึงกล่าวได้ว่าสถานีตำรวจ คือ หัวใจของสํานักงํานตํารวจแห่งชาติฉะนั้นการให้บริการประชาชน จึง ถือเป็นเรื่องสําคัญ ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็น ธรรม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตํารวจให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความ เชื่อมั่น ให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจ แห่งชาติการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ขอให้หัวหน้ําสถานีแสวงหาความร่วมมือ จาคภาครัฐ และ ภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการแสดงความจงรัก ภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง โดยให้ระลึกไว้เสมอว่า เราต้องร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร เพื่อ พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ เป็นที่รักของประชาชน และขอให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานสนองตามแนว
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกลที่ ๙ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาเป็น แนวทางปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อความเจริญ มั่นคง ด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตัว

จากนั้นพล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หน.นรป.(สบ.10) ได้มอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจภูธรดอนตูมจำนวน 88 ชุดและปลูกต้นไม้ประดู่แดงบริเวณหน้าสถานนีตำรวจภูธรดอนตูม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องควบคุมที่ต้องขังผู้มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรดอนตูมและมอบนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้

Close