กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย สืบสาน รักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย  สืบสาน รักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น  


ในประเด็นที่เกี่ยวข้อ
กับการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมประจำปี 2565แนวทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสู่ 2 ทศวรรษ/การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค  โดยนำการจัดประชุมโดยนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม  จากนั้น เวลา 13.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่า          ทางเศรษฐกิจ

โดยกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /แผนแม่บท / แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนา ฯ 13  ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะ (Re-positioning) กระทรวงวัฒนธรรม สู่ กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  “สืบสาน รักษา ต่อยอด และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานเพื่อปลุกวัฒนธรรมในตัวคนไทยให้ตื่น สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และค่านิยมเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่แข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งเสริมสร้างสังคมคุณธรรมและสันติสุข” ซึ่งจะมีการดำเนินการผลักดันศิลปวัฒนธรรมมีบทบาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของไทยภายหลัง COVID-19 ให้ วัฒนธรรมไทย  สามารถ “ทำงาน ทำเงิน ทำดี”

โดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น     ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


จากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สร้างสุขและเยี่ยมชมกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงกระบี่กระบอง การแสดงดนตรีไทย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอาหารและกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น เต้นแอโรบิค  ปั่นจักรยาน แบดมินตัน ฮูล่าฮูป โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ ลานวัฒนธรรม สร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ในการนี้ ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  นางนภาพรรณ จิตต์กระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ ขานรับนโยบายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระดับจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ระบบซูม) เพื่อรับฟังนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย

ชนิดา  พรหมผลิน

ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  รายงาน

Close