นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ วิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ วิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ที่ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ วิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) จากห้องประชุมราชบพิตร อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ได้รับรายงานถึง สายพันธุ์ B.1.1.529 หรือโอไมครอน Omicron โดยได้สั่งการให้จังหวัดชายแดนเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความห่วงใยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยให้บูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ เบื้องต้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และช่วงดำเนินการ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดี การรณรงค์ให้ใช้หมวกกันน๊อคในเด็กเล็ก และการใช้มาตรการตัดแต้ม รวมทั้งประเด็นการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในช่วงเกิดภัย ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัย ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ตลอดจนประเด็นปัญหาหมอกควัน ที่ต้องมีการกำกับคอยดูแลการห้ามเผาขยะที่เป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควัน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close