ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2565

พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชน เนื่องในวัน      ปีใหม่ พุทธศักราช 2565  โดยมีนายพัฒนพงศ์  สร้อยอินทรากุล  นายอำเภอสามพราน เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุดารัตน์  พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการผู้นำในพื้นที่ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้  การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2565  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศจังหวัดนครปฐม        โดยเคร่งครัด

จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสืบสาน รักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่กับลูกหลานไทยได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  อันจะเป็น         การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้เป็นผู้ที่มีการกระทำ และความคิด ไปในทางที่ถูกต้องดีงาม และมีความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นรากฐานให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความรัก ความสามัคคีจิตใฝ่ดีต่อกันในหมู่คณะ

กระทรวงวัฒนธรรม  มีความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจนการส่งเสริมวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ โดยได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยได้กำหนดนโยบายหลักในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม 4 ประการ ได้แก่  การสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ  การรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม  การต่อยอดคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการ  และการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล  และสร้างคุณค่าทางสังคม

ชนิดา  พรหมผลิน /นครปฐม

Close