นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดฯอยุธยา นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอวังน้อย ท่าเรือ มหาราช นครหลวง และบางบาล

นาย วีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดฯอยุธยา นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอวังน้อย ท่าเรือ มหาราช นครหลวง และบางบาล

วันนี้ (18 มกราคม 65) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 ราย โดยมี คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมลงพื้นที่

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากความสนใจ มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเล่าเรียน รวมทั้งความเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา ครอบครัวมีฐานะยากจน ยากไร้ หรือด้อยโอกาส โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนฯ ทั้ง 14 ราย ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ซึ่งวันแรกได้ตรวจเยี่ยมเยาวชนฯ จำนวน 3 ราย สำหรับวันนี้เป็นวันที่สอง ซึ่งคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุน จำนวน 5 ราย ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา คุ้มภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสร้าง อำเภอวังน้อย เด็กหญิงสุจิตรา ปานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก (ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) อำเภอท่าเรือ แต่พักอาศัยอยู่ที่ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เด็กหญิงรัตน์ติกานต์ ใจปาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อำเภอมหาราช เด็กหญิงชาริสา ลอดบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตย์วิทยา) อำเภอนครหลวง และ นายวีรภัทร กิจนาที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล และพรุ่งนี้ (19 มกราคม 2565) จะไปตรวจเยี่ยมจำนวน 6 ราย ตามลำดับ

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Close