วันยุทธหัตถีสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงวิญญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันยุทธหัตถีสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงวิญญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อเวลา 07:45 น. วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ
ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้ถวายมาลัยพวงใหญ่บริเวณฐานด้านบนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รวมทั้งด้านล่างมณฑลพิธี องค์กลาง องค์ด้านซ้าย และองค์ด้านขวา จากนั้น ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน ที่เครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 1 ครั้ง พร้อมบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า สำหรับช่วงบ่าย ในเวลา 16.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดพาหุงมหากา 9 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสืบไป
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า เนื่องในวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยถึงกาลปัจจุบัน การทรงกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมาน สามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ได้กำหนดใหม่ให้เป็น “วันยุทธหัตถี” และเป็นวันรัฐพิธี แทนวันที่25 มกราคมของทุกปี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ การที่มีการเปลี่ยนแปลงวันทั้งสองดังกล่าวด้วยว่า เป็นการนับวันทางสุริยคติ ซึ่งคนปัจจุบันคุ้นชิน จำได้ง่าย และมีความเหมาะสมมากกว่า

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

 

Close