สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สานงานกระทรวงเกษตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สานงานกระทรวงเกษตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกิจกรรมด้านการเกษตรที่จะดำเนินการและเกิดเครือข่ายการบริการแก่เกษตรกรในชุมชนได้ บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เขต 2 ภาคตะวันตก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร และคณะผู้จัด รวมทั้งสิ้น 200 คน

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้ ประกอบไปด้วยหลักสูตร และกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถสนับสนุนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
• การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ อกม. 8 จังหวัด ภาคตะวันตก
• การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเครือข่าย อกม. หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ อกม. ต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันตก”
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
• บรรยาย หัวข้อ “อาสาสมัครเกษตรผู้ปิดทองหลังพระ”
• บรรยาย หัวข้อ “เครือข่ายข่าวประชาชน”
• บรรยาย หัวข้อ “การใช้ Line Ads ในการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มและองค์กร”

โดยมุ่งหวังอย่างยิ่งว่า การจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเกิดต้นแบบการทำงานด้านอาสาสมัครเกษตรต่อไป

ข้อมูลจาก :
นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Close