อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

มุกดาหาร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

มุกดาหาร – อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ โครงการ คทช. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านนาหัวภู หมู่ 9 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร นำพี่น้องเกษตรกรบ้านนาหัวภู บ้านนาถ่อน หมอดินอาสา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร มีเป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครงการ ฯ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของ คทช. จังหวัดมุกดาหาร และได้รับการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์แล้ว 15 พื้นที่ รวม 86,900 ไร่ ซึ่งพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาสภาพแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชในลักษณะเชิงเดี่ยว และพื้นที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำในการทำการเกษตร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ รายได้ และสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ผลักดัน เสนอแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนทั่วประเทศรวม 16 จังหวัด พื้นที่ 15,000 ไร่ โดยในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสรรเป้าหมายดำเนินการจำนวน 1,330 ไร่ วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท จำนวน 2 แปลง ณ พื้นที่ดำเนินการบ้านนาหัวภู หมู่ 9 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 700 ไร่ และที่บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 630 ไร่

โดยได้มีการดำเนินการก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ทั้งสองแห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการเชิญอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมาเป็นตัวแทนส่งมอบกิจกรรมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมบูรณาการสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Close