เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรติตถ์

อุตรดิตถ์เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรติตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ วัดวังเบน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรติตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยนายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกฤติยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน พร้อมด้วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อุตรดิตถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของอำเภอทองแสนขัน ในวันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม หลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อมาจนสิ้นพระชนม์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.สว. ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 สืบสานพระราชปณิธานช่วยเหลือประชาชนให้พันทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เมื่อปีพุทธศักราช 2513 รวมระยะเวลา 52 ปี และเป็นจังหวัดพอ.สว. ลำดับที่ 22ในจำนวน 63 จังหวัด พอ.สว.ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.ทั้ง 3 พระองค์ ในวันนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และพื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการการแพทย์แผนไทย และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง แก่ประชาชนผู้รับบริการ หลังจากนั้น นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์นางกฤติยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน พร้อมด้วยหน่วย พอ.สว.อุตรดิตถ์ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนางซ้อน พิมพ์เถื่อน อายุ 89 ปี บ้านเลขที่43ม.8 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน เป็นผู้พิการกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างอ่อนแรงสายตาพร่ามัว และได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ที่นอน พัดลม ไข่ไก่ 2 แผง เงินจำนวน 1000 บาท และเดินทางไปเยี่ยม นางหวิน บุญสะอาด อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 19 ม.8 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน เป็นผู้พิการ กล้ามเนื้อขาทั้งสองอ่อนแรงและแขนข้างขวาอ่อนแรง มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ ที่นอน พัดลม ไข่ไก่ 2 แผง ฯลฯพร้อมเงินสดจำนวน 1000 บาท และเดินทางกลับ

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

Close