สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น)

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ดยมี นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการชี้แจงแนวทางการประชุมฯ และบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นายชาตรี สุขถาวร  รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง กล่าวต้อนรับพร้อมกับนำเสนอข้อมูลบริบทแวดล้อมภายในชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ซึ่งได้มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

  สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม  ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น)เป็น 1 ใน 30 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 228 ชุมชน ทั่วประเทศ โดยให้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ดำเนินการในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้จัดทำป้ายสัญลักษณ์สื่อความหมาย “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อสร้างการรับรู้ ความประทับใจ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของนักท่องเที่ยว และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนยังชุมชน ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับการประเมินชุมชนคุณธรรมโดยมีการพิจารณาตามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 เพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนใน 5 ด้าน ซึ่งจากการประชุมพิจารณาประเมินกิจกรรมหรือบริบทตามความเป็นจริง พบว่าชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น)  มีความพร้อมในทุกด้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้อย่างครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

  1. การบริหารจัดการชุมชน (การบริหารจัดการชุมชนในมิติของ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่าง ๆ   เป็นสำคัญ สมาชิกในชุมชนและภาคภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒน  อย่างยั่งยืน)

 2. อัตลักษณ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่น  ลักษณะเฉพาะทางวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจน

 3. แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชนเป็นสถานที่ หรือพื้นที่ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมหรือเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานที่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4. กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวการกำหนดกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ

5. ด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน หรือมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural  Product of Thailand : CPOT) ที่นำเรื่องราวอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

   ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง(เกาะลัดอีแท่น)  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่เป็นกิจกรรมโครงการส่งเสริม ทั้ง 5 ด้าน ข้างต้น หรือเป็นกิจกรรมโครงการที่เติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนยังขาด เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความประทับใจ             และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนยังชุมชน อีกทั้งเป็นการปลุกกระแส             การท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป

ชนิดา  พรหมผลิน /นครปฐม

Close