วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565   เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเสริมสิริงคลแก่พุทธศาสนิกชน

                    ที่วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม)  จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565  โดยมี พระศรีธีรวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) เจ้าคณะอำเภอดอนตูม นำในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และพิธีเวียนเทียน      โดยจัดกิจกรรมกุศลพิธี ทำวัตร สวด/ฟัง ปาฏิโมกข์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน  ซึ่งทางวัดฯ ได้จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

                    วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากตามพุทธประวัติ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ของพระพุทธเจ้า พระศาสดา ซึ่งในปีนี้ วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

                    วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น  และในวันที่ 13 ธันวาคม 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับมติที่ประชุม โดยกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญ       ของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกาอีกด้วย


ชนิดา พรหมผลิน/นครปฐม

Close