สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดตัว “ Kick off ก้าวท้าใจ Season 4 ” ภายใต้แนวทาง “ การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร

สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดตัว “ Kick off ก้าวท้าใจ Season 4 ” ภายใต้แนวทาง “ การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัว กิจกรรม “ Kick off ก้าวท้าใจ Season 4 ” พร้อมด้วยนางอัญชลี มงกุฎทอง นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ นางสาวธนัญชนก ฉ่ำเย็นอุรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ณ ลานกิจกรรมหน้าตึกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่บุคลากร โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม่ให้เกิดโรคจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ โครงการ “ Kick off ก้าวท้าใจ Season 4 ” มีวัตถุประสงค์เพื่อณรงค์สร้างกระแสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนชาวปราจีนบุรี

นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ทุกคนควรออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค และสร้างสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด – ๑๙ การออกกำลังกายเป็นประจำ จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง สามารถสร้างเกราะป้องกันโรค ลดความเจ็บป่วยได้

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี/นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ /กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.

Close