ธนาคารออมสิน ร่วมกับสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมช่างติดตั้งไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าร์เซลล์

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมช่างติดตั้งไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าร์เซลล์ให้ชาวตำบลเขาทอง จ.กระบี่ เพื่อพัฒนาทักษะด้านงานช่าง สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน

วันที่ 23 พ.ค.65 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองทรายประชาอุทิศ ม.4 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน” อบรมหลักสูตร ช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ โดย มีนางสุวพา จันทร์ผ่อง ผู้อำนายการธนาคารออมสิน เขตกระบี่ กล่าวรายงาน เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านงานช่างให้คนในชุมชน สามารถดูแลรักษ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในครัวเรือน

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าวรวดเร็ว การประกอบอาชีพมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งผลกระทบจากราคาน้ำมัน ส่งผลทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ขณะที่รายได้ลดลง ทางธนาคารออมสิน ที่ดำเนินงานภายใต้บทบาทของธนาคารเพื่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ “ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชนนงาน” โดยจัดอบรมเป็นเวลา 4 วันตั้งแต่วันที่ 21-22 และ28-29 พ.ค.2565 มีวิทยากร คณะครู อาจารย์ และนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มาอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ มีประชาชนและผู้สนใจ ในพื้นที่ตำบลเขาทอง ที่ลงเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า20คน

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Close