เปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน มุ่งหวังบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผลจากการวิจัยมาสร้างเป็นหลักสูตร หรือสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

วันนี้ (8 พ.ค.60) นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ที่โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรม

นายชาญวิทย์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ ต้องการพัฒนาครู บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ได้มีความรู้พื้นฐานเรื่องการวิจัย เพื่อนำผลจากการวิจัยมาสร้างเป็นหลักสูตร หรือสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

“…ใช้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นต้นแบบ ให้มาเรียนรู้ อบรม 3 วัน อีก 2 วันลงพื้นที่ เมื่อลงพื้นที่แล้วเสร็จ ทุกคนจะได้ข้อมูลจากเคสที่ลงพื้นที่ มาวิพากษ์โดยทีมวิทยากร และสามารถเอาองค์ความรู้ที่ได้ อาทิ เรื่องการท่องเที่ยว โดยให้หลักการกับเครื่องมือไป นำไปใช้ที่จังหวัดอื่นได้เช่นกัน…”

นายทวีบุญ เชาวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการพัฒนาแผนงานวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีคณะวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close