นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่งานวันเกษตรปราจีนบุรี เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด – ๑๙ เพื่อเศรษฐกิจด้านการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินไปด้วยดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (Covid-19)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่งานวันเกษตรปราจีนบุรี เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด – ๑๙ เพื่อเศรษฐกิจด้านการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินไปด้วยดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (Covid-19)

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางอัญชลี มงกุฎทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายวุฒิกร พัฒนโสภณ สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายแดนสรวง วรรณวงศ์สอน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ในงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ ๕๖ ) ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ โดยเน้นย้ำให้มีการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ที่กำหนด เช่น มีจุดบริการล้างมือ ด้วยสบู่ และน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า ควบคุมทางเข้าออก โดยการลงทะเบียนก่อนเข้า – ออก ภายในงานวันเกษตรปราจีนบุรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้เข้าร่วมงานต้องสวมแมสก์ตลอดเวลา และเยี่ยมให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในงานฯ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มของความรุนแรงลดลง แต่การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรีดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี/นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.

Close