ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

​นครปฐม ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนตลาดน้ำจังหวัดกรุงเทพ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับจังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวศนิษา ไพบูลย์อัตถกิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวอภิชยากานต์ ปานพิมพ์ใหญ่ ผู้จัดการตลาดน้ำวัดลำพญา ได้เข้าร่วมประชุมตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นงานตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

​​ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลต้องการฟื้นฟูตลาดน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจรให้กับประชาชน การปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางน้ำ พัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งตลาดน้ำวัดลำพญา จังหวัดนครปฐมได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ในเบื้องต้น ของตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

​​ตลาดน้ำวัดลำพญา จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมตำบลลำพญา วัดลำพญา และชาวตำบลลำพญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร ในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งชุมนุมของสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน และด้วยบรรยากาศแม่น้ำที่สวยงาม และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เขียวขจีสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านและอากาศอันบริสุทธิ์

​​ตลาดน้ำวัดลำพญาเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงแรกเปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ และเมื่องเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. โดยใช้บริเวณวัดำพญาและชายฝั่งแม่น้ำท่าจีนเป็นที่จัดตลาดน้ำ จวบจนถึงปัจจุบันนี้

​​ปัจจุบันตลาดน้ำวัดลำพญา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคม นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนและชื่นชมกับธรรมชาติบริเวณตลาดน้ำ ตลาดน้ำในปัจจุบันแบ่งเป็นร้านค้าบริเวณซุ้มร้านค้า ร้านค้าในเรือเช่า ร้านค้าในเรือส่วนตัว ร้านค้าในแพขนาดใหญ่ โดยมีประชาชน ที่เข้ามามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันจากหลากหลายแห่งด้วยกัน คือ ชาวตำบลลำพญาทั้ง 11 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลคลองนกกระทุง ตำบลบางระกำ ตำบลนราภิรมย์ ตำบลบางภาษี นอกจากนั้นมาจากอีกหลายแห่ง เช่น จากอำเภอบางเลน อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน ซึ่งร้อยละ 80 ของชาวตำบลลำพญาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้สินค้าส่วนมากที่นำมาจำหน่ายในตลาดน้ำ เป็นสินค้าพืชผลทางการเกษตร ที่เป็นผลผลิตจากสวนที่ชาวบ้านปลูกเอง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ขนมพื้นบ้านที่ชาวบ้านนำกลับมาฟื้นฟู รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ที่บ่งบอกวิถีชีวิตของชุมชน ตลาดน้ำวัดลำพญาเกิดจากชุมชนชาวลำพญา และจะอยู่เพื่อชุมชนชาวลำพญาตลอดไป ภายใต้ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร และมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมือนพี่น้อง เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของตลาดน้ำวัดลำพญาตลอดไป

ชนิดา พรหมผลิน/นครปฐม

Close