จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระองคุลีมาลเถระ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565  เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาส      วัดไผ่ล้อม ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระองคุลีมาลเถะ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา         โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม และศิษยานุศิษย์ ดารา นักร้อง อาทิ ฝน ธนสุนทร  นก บริพันธ์ ชัยภูมิ       เข้าร่วมพิธี

ด้วยคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมใจกันสร้างกุศลในวันอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จึงได้มีจิตกุศลศรัทธาเททองหล่อพระองคุลีมาลเถระ ขนาดความสูง 3 เมตร    เพื่อเป็นการสักการะบูชาและเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตคิด พูด ทำ สิ่งอันเป็นอกุศลทั้งทางกาย วาจา ใจ ได้ช่วยยับยั้งดวงจิต ตั้งสติสัมปชัญญะ คิดไตร่ตรองวิเคราะห์พิจารณาอย่างแยบคายก่อนลงมือปฏิบัติในกิจนั้น ๆ        ให้เป็นไปในทิศทางอันเป็นกุศลที่ดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำหรับการเททองหล่อพระองคุลีมาลเถระ ขนาดความสูง 3 เมตร พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้นำพระทองเหลืองที่ญาติโยมนำมาถวายเพื่อสะเดาะเคราะห์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพูล ประมาณเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยได้นำมาหลอมเป็นเชื้อชนวนในการเททองหล่อพระองคุลีมาลเถระ ซึ่งเกิดจากการที่มีนิมิตจากหลวงพ่อพูลว่าช่วงสถานการณ์เวลานี้คนไทยลำบาก สังคมกำลังเกิดปัญหา     ควรจะมีการจัดทำอะไรให้เป็นการเตือนสติกับประชาชนที่กำลังหลงผิด ให้ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง         จึงได้มาตรองว่าจะทำอะไรให้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงตัวในการกลับตัวกลับใจของผู้ที่เคยหลงผิด  ประเด็นนี้จึงได้นำมาจัดสร้างประติมากรรม พระองคุลีมาลเถระ ขนาดสูง 3 เมตร และรูปหล่อองคุลีมาล ขนาดความสูง 1 เมตรเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติคนไทยที่กำลังจะหลงผิดให้สามารถกลับตัว กลับใจ เป็นคนดี สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป


ชนิดา  พรหมผลิน/นครปฐม

 

Close