เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ 13 มิ.ย.65 เวลา 14.30 น.ที่สภ.ยี่สาร จว.สมุทรสงครามพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ พานิชอัตรา รอง ผบก.อก.ภ.7 และ ฝ่ายอำนวยภาค 7 ได้เดินทางเดินทางลงพื้นที่จว.สมุทรสงคราม เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำพวก -น้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค – ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 12 ถุง – หน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น – น้ำมะพร้าวกาแฟจำนวน 15 ลัง – น้ำมะพร้าววิทซีจำนวน 15 ลัง – โคโค่แม็คจำนวน 10 ลัง – เจลแอลกอฮอล์จำนวน 10 ลัง – เส้นหมี่จำนวน 2 ลัง – น้ำปลาจำนวน 2 ลัง – ร่มกันแดดจำนวน 50 คัน – เอ็ม150 จำนวน 2 ลัง – สปอนเซอร์จำนวน 1 ลัง – กาแฟเบอร์ดี้จำนวน 4 ลัง – พัดลมตั้งโต๊ะขนาด 14 นิ้วจำนวน 3 ตัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ยี่สาร และเป็นผู้แทนรับมอบโพเดี่ยมเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของ สภ.ยี่สาร จาก นายทวีป อมศิรินายก อบต.แพรกหนามแดง/กต.ตร.สภ.ยี่สาร พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้กับ คณะกรรม ก.ต.ตร.ของ สภ.ยี่สาร ทุกท่าน

โดยมี พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวลสวญ.สภ.ยี่สาร พ.ต.ท.อรุณ เลิศสงคราม สวป.สภ.ยี่สาร พ.ต.ต.อมรเทพ เกิดมี สว.(สอบสวน) สภ.ยี่สาร พ.ต.ต.ประกิต ไทรทอง สว.สส.สภ.ยี่สารพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ยี่สารและคณะ กต.ตร.สภ.ยี่สาร รอให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมการประชุม

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้ปฏิบัติ 1.ให้นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร.”เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 2.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ 3.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443″ 3.1″4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง 3.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ 3.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ 3.4 “3 S” Smart Smile Strong 4.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ 5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด 6.กำชับให้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีเป็นประจำสม่ำเสมอ ให้เกิดความคุ้นชินเมื่อต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจClose