เดอะโอ๋ !!! ประธานประชุมศปก.ภ.7 ครั้งที่ 15 / 2565 ติวเข้ม 8 จว.104 สถานีในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

เดอะโอ๋ !!! ประธานประชุมศปก.ภ.7 ครั้งที่ 15 / 2565 ติวเข้ม 8 จว.104 สถานีในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7

วันนี้ 15 มิ.ย.65 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐมพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ประชุม ติวเข็ม กวดขันให้ทุกหน่วย ขับเคลื่อน ตามข้อสั่งการของ ผบ.ตร และติวเข้ม ประจำสัปดาห์ ในที่ประชุม ศปก.ภ.7 ครั้งที่ 15/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมด้วย พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล ผทค.พิเศษ ตร. รรท. รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.กค.ภ.7พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 เข้าร่วมประชุม

โดยมีพล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี และรอง ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จว.ผกก.104 สถานีในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ.ที่ตั้งหน่วย
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุมในเรื่อง 1.หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1) 2.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด 3.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 – สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม – รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ – สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่ 4.ศอ.ปส.ภ.7 – รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7 5.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 – ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่ – รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว.- รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 , 6.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 – รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา – ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ,7.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 – ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) – โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 8.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 – การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์ – การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 – รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน 9.บก.สส.ภ.7 – คดีอุกฉกรรจ์ฯ ที่ยังจับกุมไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 – ปัจจุบัน – การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES – คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES – สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC – สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ) – สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 5) – ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว. – รายงานผลการตรวจ DNA 10.ศปอส.ภ.7 – รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศปอส.ภ.7 .11.บก.กค.ภ.7 – สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1,12.ศปจร.ภ.7 – การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 13.ศปชก.ภ.7 – ผลการจับกุมแรงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุมโดยมีข้อสั่งการ 1.กำชับการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย และ ให้ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขัน จับกุมปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0007.22/3926 ลง 13 ธ.ค. 64 เรื่อง การดำเนินการในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนัน และ หนังสือ ตร. ที่ 0007.22/524 ลง 8 ก.พ. 65 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนัน อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ ไม่สนใจจับกุมปราบปราม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความบกพร่องตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย. 58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ต.ค. 37 เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ อย่างเคร่งครัดทุกราย 2.กำชับให้ทุกหน่วยกวดขันจับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด

เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้อาวุธปืน ซึ่งจะเห็นว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง จึงให้ทุกหน่วยเข้มงวดในการตรวจค้น จับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด เพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น และโดยเฉพาะการเข้าตรวจค้นจับกุม ขอให้ปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีตำรวจ ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสีย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแล จัดหา สนับสนุน อาวุธยุทโธปกรณ์ เสื้อเกราะกันกระสุน ให้พร้อมอยู่เสมอ 3.กำชับการรายงานเหตุ เมื่อมีเหตุอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ และเหตุสำคัญที่จะต้องรายงาน เกิดขึ้น ให้ หน.สภ. และ ผบก.ภ.จว. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และรายงานทางเอกสารตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 18 บทที่ 1 ด้วย โดยเน้นย้ำ ต้องรายงานให้ ผบช.,รอง ผบช.ที่รับผิดชอบหน้างาน,รอง ผบช. ที่รับผิดชอบพื้นที่ ต้องทราบเหตุก่อนผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ หากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ทราบเหตุก่อน จะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ 4.กำชับให้ควบคุมความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา และ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด หรือมีการจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครอง อย่างถึงที่สุด 5.คดีเกี่ยวกับทรัพย์ขณะนี้เกิดขึ้นถี่และบ่อยโดยเฉพาะการชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ ให้ทุกหน่วยจัดทำข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กำหนดมาตรการป้องกัน ระบบการรับแจ้งเหตุต้องรวดเร็ว รวมทั้งมีการซักซ้อมแผนก้าวสกัดจับ การรับแจ้งเหตุต้องมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ สภ. หรือไลน์ไล่ล่าตาสับปะรด โดยเชิญผู้ประกอบการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าอาวาสวัด ฯลฯ เข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์เพื่อให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและการแจ้งเหตุต่าง ๆ หากพื้นที่ใดเกิดเหตุถี่และบ่อยให้ปรับแผนและวางมาตรการเชิงรุก ให้มีการจัดธงสายตรวจ สายตรวจรถยนต์ ให้มีการเปิดสัญญาณไฟวับวาบเพื่อเป็นการกดดันคนร้าย และเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องจับกุมคนร้ายให้ได้ 6.เรื่องการจัดงานรื่นเริงและงานประเพณีต่าง ๆ ให้ หน.สภ. ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ฝ่ายปกครองทราบเพื่อจัดกำลังเข้าไปดูแล หากประชาชนมีการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีการขอใช้เครื่องขยายเสียง และให้มีการแจ้งสายตรวจตำบล และ สภ. ทราบด้วย หากเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ให้มีการจัดตั้ง ศปก.สน. อย่าปล่อยให้มีเหตุยิงกัน เมื่อมีการประชุมด้านความมั่นคงในระดับอำเภอและจังหวัด ให้ ผบก.ภ.จว. และ หน.สภ. ไปเข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งเพื่อขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วน และให้ทุกหน่วยวางมาตรการอย่าให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก 7.ให้ระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทุกประเภท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8.กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากการแข่งรถในทาง หรือสถานบันเทิงเปิดเพลงเสียงดัง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ใจที่จะแก้ปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว อย่าปล่อยปละละเลย จนเกิดการร้องเรียนซ้ำซาก และอย่าให้มีการนำเสนอข่าวว่า “ตำรวจไม่เป็นที่พึ่งของประชาชน” 9.ให้ทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนและเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามกฎ ก.ตร. ให้แล้วเสร็จ 10.ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อ หากพบการกระทำความผิดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด11.ให้ทุก ภ.จว.จัดให้มีการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ให้พร้อมปฏิบัติเมื่อมีการเรียกใช้กำลัง 12.เรื่องสถานบริการซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนผันให้แต่ละหน่วยตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นสีเหลืองหรือฟ้า หากเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย หากเป็นพื้นที่สีฟ้าต้องอยู่ในขอบเขตตามประกาศ สคบ. และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ และต้องไม่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 1) ต้องไม่มีอาวุธปืน 2) ต้องไม่มียาเสพติด 3) ต้องไม่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการ โดยเฉพาะการยิงอาวุธปืน หน.สภ., รอง ผกก.ป, สวป. สายตรวจ ต้องมีมาตรการ มีรายชื่อสถานบริการทุกแห่ง มีการรับแจ้งเหตุที่รวดเร็ว มีการสุ่มตรวจรถทุกคัน มีการเชิญผู้ประกอบการมาประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และทำ MOU เกี่ยวกับการวางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตการป้องกันเหตุต่าง ๆ และกวดขันให้ปิดตรงตามกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 13.ให้ทุกสภ.จัดให้มีการฝึกทบทวนทางยุทธวิธีทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวนเป็นประจำสม่ำเสมอ ให้เกิดความคุ้นชินเมื่อต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจ 14.กวดขันอย่าให้มีการแข่งรถในทาง ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน 15.การทำสำนวนการสอบสวน ให้ ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ, ผกก.ฯ, หน.งานสอบสวน กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัด

Close