เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยม บำรุง ขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

เดอะโอ๋ !!! ตรวจเยี่ยม บำรุง ขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

วันนี้ 17 มิ.ย.65 ที่สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยม สภ.ทุ่งคอกภ.จว.สุพรรณบุรี และตรวจเครื่องแบบ ทรงผม กำลังพล พบว่าถูกต้องตามระเบียบ มีระเบียบวินัยดี ที่ทำการมีความสะอาดเรียบร้อย มีจุดคัดกรองโรค มีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีที่จอดรถสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ไว้อย่างเพียงพอ โดยในการนี้พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคจำพวก – น้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค – ข้าวสารจำนวน 2 ลัง (40 โล) – หน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น – น้ำมะพร้าวกาแฟจำนวน 15 ลัง – น้ำมะพร้าววิดซีจำนวน 15 ลัง – โคโค่แม็คจำนวน 10 ลัง – เจลแอลกอฮอล์จำนวน 10 ลัง – เส้นหมี่จำนวน 2 ลัง – ร่มจำนวน 50 คัน – เอ็ม150 จำนวน 2 ลัง – สปอนเซอร์ จำนวน 2 ลัง – พัดลม 14 นิ้วจำนวน 3 ตัว เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคอก

โดยมี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.มาโนชญ์ จิตรภักดี รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.กิตติพงศ์ บุญรอด ผกก.สภ.ทุ่งคอกพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคอกและคณะ กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก คอยให้การต้อนรับรอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม
จากนั้น พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งคอก ที่มีผลการเรียนดี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษาจำนวน 10 ทุน และเป็นประธานในการประชุม“มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ทุ่งคอก”
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุมโดยได้กำชับให้ปฏิบัติ 1.นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร.”เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 2.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ 3.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443″ 3.1″4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง3.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ 3.3″4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ 3.4 “3 S” Smart Smile Strong 4.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ 5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด 6.กำชับให้มีการฝึกทบทวนทางยุทธวิธีทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวนเป็นประจำสม่ำเสมอ ให้เกิดความคุ้นชินเมื่อต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจ 7.กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากการแข่งรถในทาง สถานบันเทิงเปิดเพลงเสียงดัง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ใจที่จะแก้ปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว อย่าปล่อยปละละเลย จนเกิดการร้องเรียนซ้ำซาก และอย่าให้มีการนำเสนอข่าวว่า “ตำรวจไม่เป็นที่พึ่งของประชาชน” 8.ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อ หากพบการกระทำความผิดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุดClose