สพป.สงขลา 2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สพป.สงขลา 2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ชาวสพป.สงขลา 2
ขยับ ระดับ AA พร้อมตอบไม่เอาทุจริต
วันนี้ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สงขลา เขต 2 ประจำปี 2565 เป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561- 2580) การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไกและกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น

เพื่อร่วมกันลดความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ที่มีรูปแบบ สลับซับซ้อน ขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ปัจจุบันยังมีการร่วมกระทำการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริต
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อยกระดับการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้สูงขึ้น ,สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสอบทานตนเอง พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงาน และมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีบุคลากร ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 60 คนเป็นเวลา 1 วัน
สร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะวิทยากร และบุคลากรในสังกัด ที่สอดรับ รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ มีมาตรฐาน สานฝันสู่ความเป็นเลิศ

Close