เกษตรเขต 2 เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

เกษตรเขต 2 เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า
การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเวสเทริน แกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นโอกาสอันดีที่ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ได้มารวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานในปีต่อไป การแลกเปลี่ยนแนวคิด

และมุมมองที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรท่ามกลางสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับวิธีการทำงาน ให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มากขึ้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า
การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก และศูนย์ปฏิบัติการ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการพัฒนาระบบงานกับการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer

การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1. การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 2/2565 ในประเด็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร Next Step ใน 5 มิติงาน ได้แก่ กลุ่มมิติงานที่ 1 : การดำเนินงาน BCG Model ในการขับเคลื่อน ศพก. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มมิติงานที่ 2 : การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนตลาดนำการผลิต กลุ่มมิติงานที่ 3 : การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตร กลุ่มมิติงานที่ 4 : การเชื่อมโยงงานพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer และกลุ่มมิติงานที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ 2. การเติมเต็มความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ และเสริมสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงต่อไปข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

Close