เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ ประธานพิธีทำบุญฉลองอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลนแห่งใหม่

นครปฐม นอมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสัง
ฆราชฯ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.ปรีชา ทิมหอม ผกก.สภ.บางเลน พ.ต.อ.ทูน เดชคุณมาก ผกก.สภ.บางหลวง นายสมบัติ ชูเถื่อน สาธารณสุขบางเลน คณะข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวบางเลน น้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ ประธานพิธีทำบุญฉลองอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลนแห่งใหม่

ความเป็นมาที่ว่าการอำเภอบางเลนเริ่มจากพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ)
ประวัติ เดิมชื่อ นายกิติศักดิ์ เจริญสถาพร เกิดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2479 ณ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ นายเอี่ยว เจริญสถาพร มารดาชื่อ นางหยกเล้า เจริญสถาพร มีบุตร – ธิดา จำนวน 7 คนอุปสมบท พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ) อุปสมบทเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ.2500 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การบริจาคทุนและที่ดิน ในปี พ.ศ.2521 นายเอี่ยวยี นางหยกเล้า เจริญสถาพร และพระเทพกิตติปัญญาคุณ ได้มอบที่ดินริมถนนพลดำริห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 14 ไร่ ให้กับทางราชการและบริจาคเงินก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลนแห่งใหม่ เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และพระเทพกิตติปัญญาคุณได้สมทบทุนการสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มอบให้ทางราชการอีก เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อมาในปี 2564 ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลนหลังใหม่ เป็นเงิน 23,600,0000บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนบาท) ดำเนิการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2565

ซึ่งอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลนหลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีหน่วยงานประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น 4 แห่ง ซึ่งมีการให้บริการประชาชนเฉลี่ยวันละ 250 ราย และมีหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นสัสดีอำเภอ

ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการปกครองท้องที่ระดับอำเภอ เป็นที่รวมของส่วนราชการต่างๆ ในอันที่จะนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติให้บังเกิดผล และขยายโอกาสให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เป็นสถานที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งการให้บริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่าย ที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมโปร่งใส และได้รับบริการที่ดี ข้าราชการและผู้นำชุมชนทุกฝ่าย ต้องทุ่มเท เสียสละ และมีความสำนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนให้จงได้ และหวังว่าอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลนหลังใหม่นี้ จะสามารถอำนวยประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้จะสามารถรองรับความเจริญเติบโตของบ้านเมืองสมความมุ่งหมายทุกประการ และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำเร็จด้วยดี


ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

Close