สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

​เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

​จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายสงฆ์          นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายชยชัย  แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

​วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยมีการแสดงปฐมเทศนา คือแสดงธรรมเป็นครั้งแรก มีชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึงอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์ ส่งผลให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้น    ในพระพุทธศาสนา และเป็นวันแรกที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

​สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย   ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล  สืบสาน รักษา และทำนุบำรุงพระพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง ในงานได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปชนิดา  พรหมผลิน /นครปฐม

Close