มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ประเทศมาเลเซีย

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดีมทร.ตนโกสินท นั่งประธานประชุมคณะกรรมประจำวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (สัญจร) ครั้งที่ 8/2565 ณ รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (สัญจร) ครั้งที่ 8/2565

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในสังกัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการ แผนการเงิน และแผนงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานกงสุลใหญ่รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีการดำเนินการปรับรูปแบบในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลังจากมีการคลายล๊อคดาวน์ในหลายประเทศการดำเนินการในการจัดการหารือและความร่วมมือกันทั้งภายในและในระดับนานาชาติ เพื่อหาข้อมูลสร้างสัมพันธ์และการวางกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับการดำเนินการในการเป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย
Close