คณะกรรมการ สนพท. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 17-19 มีนาคม 2566

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
คณะกรรมการ สนพท. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 17-19 มีนาคม 2566

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สนพท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สนพท. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา ประจำเดือน มีนาคม-สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคเชนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยการดำเนินการของนายสุวิทย์ พึ่งเกษม กรรมการฝ่าย จรรยาบรรณ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปี 2565 หลังจากว่างเว้นการประชุมประจำเดือน เพราะสถานการณ์ของ”โควิด 19 “

สาระที่สำคัญของการประชุมครั้งนี้ ที่ขอแจ้งให้ สมาชิก สนพท. ได้รับทราบคือเรื่องของการประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 ที่ไม่สามารถประชุมได้ ทั้งที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วในวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ต้องเลื่อนออกไป อย่างไม่มีกำหนด เพราะสถานการณ์ของ”โควิด 19 ” ที่ คณะกรรมการ และ สมาชิกส่วนใหญ่ มีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ของ”โควิด 19” จะมีการคลี่คลายจนมั่นใจได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความ ปลอดภัย เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของ สนพท. ล้วนเป็นผู้สูงอายุ

ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ของ สนพท.ได้มีการพิจารณาในข้อบังคับของ สนพท. ซึ่งมีการเขียนกฎข้อบังคับไว้ชัดเจนว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องจัดขึ้นในเดือน มีนาคม ของทุกปีเท่านั้น ดังนั้นการที่จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ที่นอกเหนือจากข้อบังคับ อาจจะมีปัญหาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยทำการคัดค้านและอาจจะทำให้การประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นเป็น”โมฆะ ซึ่งจะเป็นการสร้างความยุ่งยาก และเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์และสร้างความเสียหาย เสียเวลาให้กับ สมาชิกที่เดินทางมาประชุมใหญ่ถึง 2 ครั้ง ในปลายปี 2565 และในเดือน มีนาคม 2566 รวมทั้งถ้ามีการประชุมใหญ่ในปลายปี 2565 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ บริหาร สมาคมฯชุดใหม่ ก็จะอยู่ในวาระไม่ถึง 2 ปี ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา สนพท. จึงมีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ส่วนสถานที่การประชุม อาจจะยังเป็นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือที่ จังหวัดอื่นๆ สมาคมฯ จะพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง
สมาคมฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในปี 2565 แม้จะไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี แต่สมาคมฯ ได้มีการมอบเงิน “ทุนการศึกษา” ให้กับ บุตร-ธิดา ของ สมาชิก สนพท.ในปีการศึกษา 2565 ให้กับสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 29,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับเงินทุนการศึกษาที่ใช้ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สนพท. ไม่ได้ใช้เงินฝากในบัญชีของ สนพท. แต่อย่างใด แต่ได้รับการ สมทบทุนจาก คณะกรรมการบริหาร อาทิ คุณวิลาสินี เจริญสุข เลขาธิการ สนพท.10,000 บาท นายศุภผล จริงจิตร อุปนายก สนพท. 5,000 บาท และ บุคคลอื่นๆ ที่เห็นความสำคัญของ สมาคมฯ นอกจากนั้น สมาคมฯ ได้มอบเงิน สวัสดิการ และร่วมในงาน”สวดพระอภิธรรมศพ” ของ สมาชิก ใน จ.พิษณุโลก จำนวน 2 รายๆละ 5,000 บาท โดยมอบให้นายศุภผล จริงจิตร อุปนายก 2 และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนของนายกสมาคมฯและคณะกรรมการ เพื่อร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับครอบครัว และร่วมพิธี ฌาปนกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการยังมีการยืนไว้อาลัยให้กับ สมาชิกผู้ล่วงลับทุกท่าน
ขอเรียกให้ สมาชิกที่ เคารพ-รัก ทราบว่า ในฐานะที่คณะกรรมการบริหารชุดนี้เป็น”กรรมการรักษาการ” การดำเนินการใดๆจึงอยู่ในกรอบของข้อบังคับที่ดำเนินการได้เท่านั้น ในส่วนของ”การเงิน” จะดำเนินการเฉพาะเรื่อง “สวัสดิการ”ของ สมาชิก ซึ่งเป็นไปตาม”ข้อบังคับ”ขอให้ สมาชิกที่ เคารพ-รัก” ได้ เข้าใจ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบมา ณ โอกาส นี้
อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นการประชุมประจำเดือนแล้ว ยังเป็นการแสดงความยินดีกับ นายสุวิทย์ พึ่งเกษม กรรมการบริหาร ฝ่าย จรรยาบรรณ ของ สมาคมฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับมอบเกียรติบัตร”สื่อสร้างสรรค์” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี รองอธิการบดี เป็นตัวแทนของ อธิการบดี และ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นผู้มอบ และร่วมงาน”สังสรรค์” เพื่อแสดง”มุทิตาจิต” นายสุวิทย์ พึ่งเกษม จาก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยงานราชการและเอกชนของ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมด้วย ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีของ “สื่อมวลชน” ที่ได้สร้างคุณงานความดี และ เกียรติยศ ให้กับ สนพท. ด้วย

 

Close