ไทดำร่วมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

​​เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ไตดำ) บ้านไผ่คอกเนื้อ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดงานไทดำร่วมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แด่แม่ของแผ่นดิน

​​มูลนิธิไทยทรงดำแห่งประเทศไทย จัดเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายไสว เพชรรุณ  ประธานมูลนิธิไทยทรงดำ ประเทศไทย       เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ยอดแก้ว รองประธานมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย  นายนคร พรหมจรรย์ นายกสมาคมไทยทรงดำ (ไตดำ) ประเทศไทย นายศรเทพศรทอง นารายณ์ทอง  ดร.จิดาภา  นารายณ์ทอง ร่วมขับเคลื่อนงานในครั้งนี้

และหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนชาวไทยทรงดำทั่วประเทศ  ประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมงานชาวไทยทรงดำพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมี   พระเมตตา ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงแนะนำอาชีพและฝึกวิชาชีพให้แก่ราษฎร ทำให้ประชาชน

 

มีความอยู่ดี กินดี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทรงมีโครงการนพระราชดำริส่วนพระองค์ที่ทรงคุณค่า มหาศาลแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะโครงการด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย อาทิ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งต่อมาเรียกว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพระองค์ทรงนำประชาชนชาวไทยที่อยู่ห่างไกลได้ฝึกฝมือในการทอผ้า จักสานและประดิษฐ์เครื่องใช้เชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ  ในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการป่ารักน้ำ ที่ทรงริเริ่มมาเกือบ 30 ปี ไปจนถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการฟื้นฟูปะการังในท้องทะเล

​​มูลนิธิไทยทรงดำแห่งประเทศไทย ได้รวมพลังชาวไททรงดำทั่วประเทศร่วมใจเทิดไท้ เฉลิมพระเกียรติ       แด่พระองค์ท่าน โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่ชาวไทยทรงดำได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยรวมระยะเวลากว่า 200 ปี  โดยในงานได้มีการอัญเชิญพระไตรปิฎกและทศชาติชาดกไว้ที่เรือนไทยทรงดำ (ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ไตดำ)  บ้านไผ่คอกเนื้อ) จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยเครื่องสักการะ กล่าวคำอาเศียรวาท  พระปัญญาวชิราภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา 10 คัมภีร์ 10 ความดี บารมี 30 ทัศ  ซึ่งในช่วงของวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยทรงดำได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ โดยมีพิธีขอขมากรรมต่อกัน และร่วมร้องเพลงไทดำรำพัน  รำแคน     ฟ้อนแคนบรรยากาศเป็นไปด้วยความจงรักภักดี  และความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชนิดา  พรหมผลิน/นครปฐม

Close