ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP,SME จังหวัดในภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP,SME จังหวัดในภาคตะวันตก  การจัดแสดงผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม และการจัดแสดงผลงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครปฐม  จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP,SME จังหวัดในภาคตะวันตก  การจัดแสดงผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม และการจัดแสดงผลงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยดร.จันทร์พ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และคณะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานฯ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนำเยี่ยมชม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว  ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รศ.ดร. เอกราชันย์ ไชยชนะ  ผศ.ดร.ธนัญญา เสาวภาคย์  ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์  ผศ.ดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์  อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท  อาจารย์ ดร.จันจิรา จรามบูรพงศ์  อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ อาจารย์กฤติยา แก้วสะอาด อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นายกมลพรรธน์ บ่อแก้ว ผู้ทอผ้าจากกลุ่มศรีอุทุมพร  นายวรุฒม์  มั่นพรม ผู้ทอผ้าจากกลุ่มวงเดือนไทยวน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภาคตะวันตก  ดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ดังกล่าว

ภายในการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการผ้าทอมือลาย“ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม นำเสนอผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม / ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม UBI /นิทรรศการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ / ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์   ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ /สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยมีอาจารย์กฤติยา แก้วสะอาด  อาจาย์ศิริญญา อารยะจารุ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และผู้ประกอบการ ร่วมนำเสนอผลงานจากผลิตภัณฑ์จากผ้า,จากดิน , ผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร จากผู้ประกอบการ   ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี    จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP,SME จังหวัดในภาคตะวันตก  การจัดแสดงผ้าอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม และการจัดแสดงผลงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการ และสร้างการรับรู้ออกไปในวงกว้าง     โดยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า ในการนำไปเป็นตัวอย่างและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ชนิดา พรหมผลิน /นครปฐม

Close