ทม.บางคูวัด ปทุมธานีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนในโครงการ D.A.R.E.

ทม.บางคูวัด ปทุมธานีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนในโครงการ D.A.R.E.

โครงการ การศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โรงเรียนบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดประทุมธานี
นายวีระ กล่ำสนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดกล่าวว่า
ปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มักจะพบเห็นในเด็กและเยาวชนติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็น เหล้า บุหรี่  ยาบ้า  ยาอี ฯลฯ ตนจึงมอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัด จัดอบรม แนะแนว ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ กว่าการเสพยาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข  สาเหตุสำคัญของการติดยาเสพติด 90 % มาจากการถูกชักชวน  จากเพื่อน อยากลอง อยากรู้อยากเห็น  หรือมาจากความกดดันในครอบครัว ความเจ็บป่วยทางกาย  ปัญหาเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอยู่ในแหล่งที่มีการมั่วสุมยาเสพติดและค้ายาเสพติด  เป็นชนวนเหตุให้ติดยาเสพติดได้ง่าย  รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องยาเสพติด ปัจจัย เหล่านี้ทำให้ผู้ ที่มีจิตใจอ่อนแอ  อ่อนไหว กันไปพึ่ง ติดยาเสพติดได้โดยง่าย

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบางคูวัด (ศป.ปส.ทม.บางคูวัด) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทั้งป้องกัน ปราบปราม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์   ให้ความรู้แก่ เยาวชน นักเรียน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ ในวันหน้า ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  ส่วนที่ 3 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  ตนจึงมอบให้ นายสุภฤกษ์ แก้วสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัดร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบางคูวัด จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงมหันตภัย ร้ายแรง ของยาเสบติดให้โทษ ชนิดต่างๆตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้  ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นฐานความรู้เรื่องยาเสบติดโดยใช้วิทยากรครู D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance  Education)
ตนขอขอบคุณ พันตำรวจเอก ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี
นาย นายไพโรจน์ กันทพพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูวัด นายศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัด และเจ้าหน้า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่จน สามารถขับเคลื่อน โครงการที่เป็นเป็นประโยชน์ นี้สำเร็จผ่านไปด้วยดีนายยก วีระ กล่าวในที่สุด

Close