สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ-นครปฐม Kick off ฝึกทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขังในสถานประกอบการ

สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ-นครปฐม Kick off ฝึกทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขังในสถานประกอบการ

ที่บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมด้วย นาย ธิตินัย พาติกบุตร รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม และนางสาวขวัญจิตร ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด ร่วม พิธีเปิด Kick off ฝึกทักษะการทำงานให้ผู้ต้องขัง โดยมีผู้ต้องขังชายร่วม Kick off ฝึกทักษะการทำงานในครั้งนี้ จำนวน 10 คน

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมกับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด และเรือนจำกลางนครปฐม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) คืนคนดีสู่สังคม ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขัง ในสถานประกอบการนอกเรือนจำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพี จำกัด เปิดพื้นที่โรงงานใหม่ให้ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำงานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ

ด้าน นางสาวขวัญจิตร ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ-บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด ได้กล่าวต้อนรับ ชี้แจงข้อระเบียบปฎิบัติการทำงานของบริษัทให้ผู้ต้องขังได้รับทราบ ถือเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถกลับมาทำงานที่บริษัท เคพี ฟู้ดส์ หลังออกจากเรือนจำแล้ว โดยมีอาชีพที่รองรับการพ้นโทษรอในอนาคตหลังพ้นโทษ

Close