โครงการถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

​​เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครปฐม  จัดประชุม                 พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546  และโครงการถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

​​การจัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครอง      คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546  และโครงการถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา   พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม            พระพิพัฒน์ศึกษากร รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ พระเถรานุเถระ นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่                ร่วมขับเคลื่อนงาน และเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในการประชุมพระสังฆาธิการฯ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และ                    

มอบนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ห้กับวัดที่เข้าร่วมประชุมได้นำไปเผยแผ่เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ร่มเย็น และปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม  พร้อมด้วยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ และบรรยายกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของการปกครอง    คณะสงฆ์ ให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จากนั้นนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้บรรยายแนวทางความรู้ กฎ ระเบียบ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักการ

​​ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม โดยนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามโบราณราชประเพณี และแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

​​ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้        ในโครงการถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการ  ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดย อาจารย์เก๋ แดงสกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแด่พระสังฆาธิการในการเข้าถึงสื่อ สามารถวิเคราะห์และประเมินในการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ชนิดา  พรหมผลิน /นครปฐม

Close