กาญจนบุรี – เป็นวันที่ประชุมเครือข่ายการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

กาญจนบุรี – เป็นวันที่ประชุมเครือข่ายการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

วันนี้ 28 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ( World Rabies Day 2022 ) โดยมี นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม

ด้วยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ประชุมเครือข่ายการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้กําหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปากแพรก จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 ( World Rabies Day 2022 ) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกและให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนอันก่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงและรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมายและรักสุนัขให้ถูกวิธี เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการสร้างความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชน ภายในงานมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน อีกด้วยปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close