วธ.นครปฐม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามฯ ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จิราวรรณเบญจรงค์

นครปฐม วธ.นครปฐม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามฯ ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จิราวรรณเบญจรงค์
​​

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 1.00 น. นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามจากคณะอนุกรรมการตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ณ ร้านจิราวรรณเบญจรงค์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

​​ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการ “โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ในรูปแบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนในภาพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล ของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะได้นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยได้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงและเกิดการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย “จิราวรรณเบญจรงค์” ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป
ชนิดา พรหมผลิน/นครปฐม

Close