โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย ขนวิทยากร มหาวิทยา เมืองอิเหนา จัด Aactive learning แก่ประชากรวัยเรียนกว่า 200 ชีวิต ปิดเทอม เราไม่หยุดเรียน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย ขนวิทยากร มหาวิทยา เมืองอิเหนา จัด Aactive learning แก่ประชากรวัยเรียนกว่า 200 ชีวิต ปิดเทอม เราไม่หยุดเรียน

ที่โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบให้ นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม ผู้บริหาร ครู นักเรียนจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ English Camp แก่นักเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 211 คน ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกลุ่มสาระภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี กล้าแสดงออก สร้างประสบการณ์การสื่อสาร โดยจัดกิจกรรม Learning Media , Vocabulary , Conversations , How to make a sandwich ,Whole goup Activity : Games and songs ได้รับการสนับสนุนของคณะวิทยากรจาก นักศึกษาจาก Universitas Negeri Surabaya Indonesia

ทั้งนี้ นายเลิศ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียน โดยคณะครู และผู้สนับสนุนวิทยากรจากภายนอก ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เน้น กระบวนการในรูปแบบ Aactive learning สอดคล้องกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของ ผู้เรียน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล เราเป็นหน่วยการศึกษาให้ความสำคัญเพื่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ ที่กิจกรรมจะสร้างทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน มีความอยากรู้อยากเรียน กล้าแสดงออก ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งสัมฤทธิ์ผลการเรียนภาษาอังกฤษ และรองรับพลเมืองในประชาคมอาเซียน
Miss Fahmiya Rahmasari Wijaya 1 ในคณะวิทยา กล่าวว่า การเรียนการสอนน้องนักเรียน ตั้งใจเรียน ซึ่งยังมีการแสดงออกน้อยก็ตาม โดยกิจกรรมจะสร้างความคุ้นชินระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น การเรียนรู้ที่จัดกิจกรรม เน้น การปฏิบัติเป็นสำคัญ Aactive learning ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดรับกับ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการากรศึกษาขั้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 หรือการศึกษาของโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม นางสาวชฎาพร กล่าวขอบคุณ คณะครู และวิทยากรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา และเสียสละ ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนการสอนที่ได้รับอย่างหลากหลาย ในห้วงการปิดเทอมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู คณะวิทยากร ที่ได้เสียสละ เวลา ทุ่มเทให้ความรู้แก่นักเรียนขอบคุณอย่างยิ่ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2565

Close