นครปฐม”สิ้นแล้วเจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือเกจิลุ่มนำ้คลองท่าสาร

นครปฐม”สิ้นแล้วเจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือเกจิลุ่มนำ้คลองท่าสาร

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2565ที่จังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูสิริสิกจกิจ (พลลภัตม์) ฉายา สิกุจาสโภอายุ 56 ปี พรรษา 36 วุฒิ ปริญญาตรี นักธรรมเอก ป.ธ.5 อดีดเจ้าอาวาสวัดแหลมมะ เกลือ ตำบสามง่าม อำเภอดอนลูม จังหวัดนครปฐมมรณภาพด้วยโรดมะเร็ง เมื่อวันพุธที่ 9 พฤจิกายน 2565 เวลา มรณะภาพ02.59น.(ตี2.59)

กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.10-16.30 น. สาธุชนทั่วไปร่วมสรงน้ำศพเวลา 17.00 น. ประกอบพิธีน้ำหลวงสรงศพ
เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรมณ ศาลาธรรมสังเวช วัดแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนดูม จังหวัดนตรปฐม

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของบรรดากรรมการวัดศิษยานุศิษย์ที่มีความเครพนับถือหลวงพ่อภายในวัดได้มีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้สำหรับจัดพิธีทางศาสนาและต้อนรับพระผู้ใหญ่ประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรดน้ำศพพระครูสิริสิกจกิจ (พลลภัตม์) ฉายา สิกุจาสโภ

พระครูสิริสิกขกิจ พิพัฒน์ธนโสภา ฉายาสิกฺขาสโภเป็นครูสอนนักธรรม เป็นพระธรรมทูตเป็นพระวินยาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือ

ประวัติพระครูสิริสิกขกิจ มีนามเดิมว่า พลลภัตม์ พิพัฒน์ธนโสภาเกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2510 บิดาชื่อ นายสอ มารดาชื่อ นางหวาดบ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2530 ณ วัดพิชโสภารามตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูมงคลญาณโสภิตวัดพิชโสภาราม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2530 ณ วัดพิชโสภารามตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูวิศาลเขมคุณ(ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระราชปริยัตยากร”)วัดพิชโสภาราม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะพ.ศ. 2532-สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดพิชโสภารามอำเภอเขมราฐ สำนักเรียนศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี-สำเร็จจูฬอาภิธรรมิกะ เอก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 2536-สอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยคสำนักเรียนคณะจังหวัดวัดห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมพ.ศ. 2542-สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชา มนุษย์ศาสตร์ (พธ.บ.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เกียรติคุณพ.ศ. 2550-ได้รับมอบโล่รางวัล คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯพ.ศ. 2555-ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ฝ่ายปกครองพ.ศ. 2545-เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2548-เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ. 2549-เป็นเจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือ
พ.ศ. 2562-เป็นพระวินยาธิการ

สมณศักดิ์พ.ศ. 2536-เป็น เปรียญธรรม 5 ประโยค
พ.ศ. 2559-เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ หรือเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ. หรือทผจล.ชพ.)
ในราชทินนามที่ พระครูสิริสิกขกิจพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ทผจล.ชพ.ได้รับ พ.ศ. 2559

 

Close