ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภา) และ งานกาชาด ประจำปี 2565

ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 !!! ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภา) และ งานกาชาด ประจำปี 2565

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม คุณ นภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 มอบหมายให้ คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย คุณสุภิชญา โล่กันภัน รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และ คุณ ทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี คุณ ณัฐภัสร์ จิตตธรรม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร คุณ สรัลยรักษ์ เครือสุนทรวานิช ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คุณ มนณิชา อมราพิทักษ์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณ รพิพร ยิ่งเจริญ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร คุณวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี คุณ นงลักษณ์ เข่งคุ้ม สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี คุณณัฐนก ณ วิชัย สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คุณสุธาลินี ตุมรสุนทร สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คุณโสภา โพธิ์งาม สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี คุณ ภัททิยา มูรพันธ์ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี คุณนวรัตน์ ชมภูนุช รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณปะพิมพ์ชิสา วรรณสูตร สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณศรัญญา บางจันทร์ทึก สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณนันธิดา ตันติอาภา แทนประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี คุณพิมพ์เพ็ญ วัชรภูมิ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี คุณมณฑา สงสวาสดิ์ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ร.ท.หญิงกชพร ทองอยู่ รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี คุณ สมนคร จันตรัตน์ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี คุณกรรณิกา อินทร์สุวรรณโณ แทนประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัด สมุทรสงคราม คุณจิตนภา เจียงวิเสริฐ สมาชิกแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา) และ งานกาชาด ประจำปี 2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
โดยมี คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐมClose