หนุ่มบริหาร-สาวเทคโนโลยีการเกษตรคว้าตำแหน่งทูตกิจกรรม 2565 มทร.ธัญบุรี

หนุ่มบริหาร-สาวเทคโนโลยีการเกษตรคว้าตำแหน่งทูตกิจกรรม 2565 มทร.ธัญบุรี

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดโครงการ RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2022 เพื่อค้นหาทูตกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี ความสามารถมีความเป็นผู้นำ และกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “Nebula of soft power” โดยรางวัลชนะเลิศ RMUTT FRESHY BOY 2022 ได้แก่ นายธนบดี ใจอยู่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ RMUTT FRESHY GIRL 2022 ได้แก่ นางสาวกัญญาภัทร สุวรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 RMUTT FRESHY BOY 2022 ได้แก่ นายอนุกูล วิบูลย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 RMUTT FRESHY GIRL 2022 ได้แก่ นางสาวธราธีป โพธิ์ศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 RMUTT FRESHY BOY 2022 ได้แก่ นายพีรดนย์ ตองเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 RMUTT FRESHY GIRL 2022 ได้แก่ นางสาวนันทิพร ทองหล่อ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 RMUTT FRESHY BOY 2022 ได้แก่ นายปวีณ ศรีแหลมสิงห์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองชนะเลิศอันดับ 3 RMUTT FRESHY GIRL 2022 ได้แก่ นางสาวภณิตา ตันศิริ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 RMUTT FRESHY BOY 2022 ได้แก่ นายนุติพงศ์ อารีเอื้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 4 RMUTT FRESHY GIRL 2022 ได้แก่ นางสาวพุฒิกานต์ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์Close