คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามข้อตกลง (MOU) HAIKO UNIVERSITY OF ECONOMICS (ไทย-จีน)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามข้อตกลง (MOU) HAIKO UNIVERSITY OF ECONOMICS (ไทย-จีน)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึก 36 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำมีการลงนามข้อตกลง (MOU) กับ HAIKO UNIVERSITY OF ECONOMICS สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฯ และ Prof. Zhu Huayou Executive President,Haikou University of Economics ผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน MOU ในครั้งนี้

ด้าน อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศสตร์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี กับ HAIKO UNIVERSITY OF ECONOMICS (ไทย-จีน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านกิจการต่างประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในทางวิชาการกับหน่วยงานด้านกิจการต่างประเทศ
อีกทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในระดับสากล


Close