การสร้างทีมเครือข่ายการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร

การสร้างทีมเครือข่ายการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบออนไลน์
กรมส่งเสริมการเกษตร

​​นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว กล่าวว่า การจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาการถ่ายทอกเทคโนโลยี กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าทีมวิชาการ การสร้างทีมเครือข่ายการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงานเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการจัดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง

โดยใช้ระบบออนไลน์และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการพัฒนาเจ้าหน้าที่และการทำงาน การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้บรรลุผล และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้วิชาการ สรุปและประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 300 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมเวที เป็นเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและหน่วยงานภาคี กลุ่มที่ 2 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ เป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีผลงานเชิงประจักษ์ สมัครใจ/มีศักยภาพและความพร้อม กลุ่มที่ 3 ผู้ดำเนินการจัด เป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่สมัครใจและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและต้องการพัฒนาตนเอง มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างทีมงาน 2) ร่วมออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน 3) เตรียมความพร้อมในการจัดเวทีวิชาการ 4) จัดเวทีวิชาการ วันที่ 14 ก.ย. 64 5) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
​​ผลการดำเนินการ : สรุปดังนี้ 1) สถานการณ์การนำระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 1.1) พฤติกรรมและสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อสารมากที่สุด คือ โน้ตบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 81.25 สะดวกเข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่ทำงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50 วัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นข้อมูล/ติดตามข่าวสารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.83 1.2) ความต้องการเข้าร่วมเวทีวิชาการ ผู้ตอบรับเข้าร่วมเวทีวิชาการ จำนวน 508 คน ส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารการจัดเวทีวิชาการผ่านช่องทาง Line คิดเป็นร้อยละ 70.87 เหตุผลที่เข้าร่วม เช่น เพื่อเพิ่มเติมความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาศักยภาพตนเองให้ทันกับสถานการณ์ เป็นต้น 2) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการนำระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ กระบวนการและรูปแบบการจัดเวทีวิชาการ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 ความรู้ความเข้าใจ

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมการเกษตร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 3) รูปแบบการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ระหว่างหน่วยงานภาคีและเครือข่าย พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่ออกแบบและกำหนดไว้เกิดผลสัมฤทธิ์ (ค่าเฉลี่ย 4.05-4.08) สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและขยายผลการจัดเวทีวิชาการระดับส่วนกลางและเวทีวิชาการระดับเขต การออกแบบกระบวนการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้วยระบบออนไลน์ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) สามารถนำมาเป็นต้นแบบ หรือ Model กระบวนการจัดเวที สำหรับขยายผลสู่เนื้อหาที่เป็นลักษณะเดียวกันได้ 4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้ที่เชื่อมโยงสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร 5) การทำงานเป็นทีม ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้นแบบขยายผลในการสร้างทีมงานและเครือข่ายการทำงาน ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ


Close