เสวนาวิชาการงานมหาธีรราชเจ้า มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

นครปฐม เสวนาวิชาการงานมหาธีรราชเจ้า มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.ที่จังหวัดนครปฐมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการจัดเสวนาวิชาการในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ณ เวทีกองอำนวยการหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โดยมี ผศ.อ.เอี่ยม ทองดี เป็นประธานเสวนาวิชาการ
และผู้นำเสวนาวิชาการ อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ คุณอัญชัน แกมเชย ผู้จัดการสถาบันอรุณอินสยาม ซึ่งมีประเด็นเสวนา แนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นสุขของชาวนครปฐม บทเรียน ความรู้ ประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด 19 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นเป็นมาตลอดระยะเวลาเกือบสามปี และได้ทำให้ชาวโลก ชาวไทยและชาวนครปฐมต้องสูญสียโอกาสในการอยู่ร่วมกันด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุข ทุกด้าน ทั้งทางการศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง การปกครอง ฯลฯ ตลอดมานั้น ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยังไม่เคยมีเวทีเสวนาสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ชาวนครปฐมกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มเพศวัยต่างๆ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มพ่อค้าและประชาชนทั่วไป ได้นำบทเรียน ความรู้ ประสบการณ์ แต่ละกลุ่มที่เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 มาเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วร่วมกันสร้างแนวคิดและแนวทางที่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการอยู่ร่วมกันด้านต่างๆ แก่ชาวนครปฐมได้เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุข เพื่อให้บุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปปฏิบัติท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงเกิดขึ้นเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 จึงได้กำหนดจัดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวคิดและแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นสุขของชาวนครปฐม บทเรียน ความรู้ และประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด 19 ขึ้น เพื่อให้ชาวนครปฐมกลุ่มต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก โดยการสร้างการอยู่ร่วมกันของชาวนครปฐมท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุขสืบไป เพื่อให้ชาวนครปฐมกลุ่มต่างๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ประชาชน เกษตรกร และผู้สนใจ ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ บทเรียนประสบการณ์ แนวคิด แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาโควิด 19 ที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ชาวนครปฐมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ค้น หา แนวคิด แนวทางและวิธีการในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นสุข ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประมาณ 150 คน

ทีมข่าว จ.นครปฐม

 

 

 

 

Close