เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดสมุทรสาคร

นายอำนาจ โสรถาวร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอำนาจ โสรถาวร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จ

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี บรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model ห่วงโซ่คุณค่า (BCG Value Chain) สินค้าเกษตร และแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (BCG Value Chain) สินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เกลือทะเล และมะพร้าวน้ำหอม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันเติมเต็มข้อมูล ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


Close