สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรรมราช สัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 – 2564 เพื่อระดมความคิดเห็นทบทวนแผนพัฒนากำลังคนสามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง


วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560-2564 ที่ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 – 2564 โดยขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนำร่อง 3 อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทบทวนแผนให้มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินการ และกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักต่อไป เพื่อผลักดันให้แผนพัฒนากำลังคน เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สามารถตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมได้ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริง ทั้งในส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการพัฒนากำลังคน และภาคของสถานประกอบกิจการที่เป็นผู้ใช้โดยตรง โดยในการสัมมนามีคณะทำงาน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระดมความคิดเห็นร่วมกัน


นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความผันผวนและชะลอตัวลง ขณะที่การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการผลิตบนเวทีโลกกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแห่งการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบประเทศอื่นในหลายด้าน ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การผลิต และประสบการณ์ที่มากกว่า ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะลงทุนอยู่ สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้มีการวางแผนทางด้านยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคอาเซียน ทำให้ต้องมีแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ขณะเดียวกัน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560-2564 (แผน 5 ปี) และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2559 ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนขึ้นในวันนี้ เพื่อให้แผนดังกล่าวสามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง


พรรณี กลสามัญ/ภาพ-ข่าว
ปณิดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 สิงหาคม 2560

Close