มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560

(15 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าเป้ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน โดยมีกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี โดยมีนายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 รายงานประวัติของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,012 คน เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 90% และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 10% มีอัตรากำลังครู เจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน โรงเรียนมีการบริการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปรับใช้ในองค์กร ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น


จากนั้น เวลา 10.30 น. เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี และร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ซึ่งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ต่างซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นพิธีอันทรงเกียรติ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่อดีต โดยผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัย และบิดาหรือมารดา ผู้ปกครองเสียชีวิต มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ ด้านการเรียน การศึกษา และสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติที่ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จึงขอให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสนองพระยุคลบาท และขอให้นักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเมื่อจบการศึกษาจะได้ประกอบอาชีพสุจริต สามารถดูแลตนเอง ช่วยเหลือสังคม รู้รักสามัคคี เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


สำหรับปีการศึกษา 2560 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าเป้ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 58 แห่ง และมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 แห่ง โดยกำหนดมอบในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. 16 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ เวลา 10.30 มอบที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง เวลา 13.30 น. มอบที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง และในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง


พรรณี กลสามัญ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 สิงหาคม 2560

Close