นครนายก-ศูนย์แพทย์ มศว.จัดวันเบาหวานโลก

นครนายก ศูนย์แพทย์ มศว.จัดวันเบาหวานโลก


เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกขึ้น
ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเบาหวานโลก โดยภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และการเสริมสร้างพลังในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว จึงร่วมกับฝ่ายพยาบาลจัดกิจกรรมในงานเบาหวานโลกขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทีมสุขภาพได้เห็นความสำคัญและแสดงบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั่วร่างกาย เช่น ตา ไตและหัวใจ เป็นต้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง จากสถิติโรคเบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยใน 5 อันดับแรกของผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ป่วยเบาหวานและผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้จัดจุดแนะนำ การดูแลสุขภาพ อาหารที่มีประโยชน์และการหลีกเลี่ยง เพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อความสบายใจของผู้ป่วยด้วย

 

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close